เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภคการประปา

ระบบประปาหมู่บ้าน มี 8 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 มีจำนวน 3 แห่งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 มีจำนวน 2 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 มีจำนวน 1 แห่งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ,8 และหมู่ที่ 9 มีจำนวน 1 แห่ง (ใช้ร่วมกัน)
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 มีจำนวน 1 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล

หมู่ที่ 1 มีจำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 4 มีจำนวน 2 แห่ง
หมู่ที่ 5 มีจำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 7 มีจำนวน 1 แห่ง
และ หมู่ที่ 9 มีจำนวน 1 แห่ง0.03s. 0.50MB