นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 277 คน

เยี่ยมชม 66,155 คน

สภาพสังคม
สถาบันและองค์กรทางศาสนา

มีวัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
วัดธงไทยยาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1วัดพรหมประสิทธิ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2
วัดโพธิ์ลอย ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 วัดคลองทองหลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6
วัดห้วงสลิด ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ ที่ 7

มีโบสถ์ 1 แห่ง ไม่มี มัสยิด ศาลเจ้าการศึกษา

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนธงไทยยารามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วงสลิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ลอยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำ บล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดธงไทยยาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2
โรงเรียนบ้านโพธิ์ลอย ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9
โรงเรียนวัดห้วงสลิด ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7

มีระดับมัธยมและอาชีวศึกษา 3 แห่งวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ที่ 1
- ทำบุญกลางบ้าน
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านจักสาน
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร
หมู่ที่ 2
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านระนาดไทย
หมู่ที่ 3
- ทำบุญกลางบ้าน
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านกลองยาว
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนวดแผนไทย
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเย็บแหอวน
หมู่ที่ 5
- ทำบุญกลางบ้าน วันที่ 15 เมษายน ของทุกปี
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านจักสานไม้ไผ่
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหมอดูลายมือไพ่ยิปซี
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหมอพ่น - เป่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสารชีวภาพ , เศรษฐกิจพอเพียง
หมู่ที่ 6
- ตักบาตรเทโว
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านน้ำควันไฟไล่แมลง
หมู่ที่ 7
- รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประเพณีวันสงกรานต์
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านจักสาน
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทำขนมไทย
หมู่ที่ 8
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีไทย
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปั้นเตาหุงข้าว
หมู่ที่ 9
- รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน เทศกาลวันสงกรานต์


การสาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำโจนใต้องค์กร/กลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน

1. คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9
2. ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9
3. กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 1 - 9
4. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9
5. กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9
6. กองทุน SML หมู่ที่ 1 - 9
7. คณะกรรมการบริหารกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9
8. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1, 3 ,5 และหมู่ที่ 9
9. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยเกตุ
10. ฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน/สมาคมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5

เปลี่ยนภาษา