นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 49,083 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การบริการขั้นพื้นฐาน

- อาคารอเนกประสงค์ (งบ อบต.)
มีจำนวน 5 แห่ง หมู่ที่ 2 ,5 ,7 ,8 และหมู่ที่ 9
- โทรศัพท์สาธารณะ
มีจำนวน 15 แห่ง
- หอกระจายข่าว
มีจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2 , 3 ,4 , 5, 6, 7, 8 และหมู่ที่ 9
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์
มีจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 9
- การบริการไฟฟ้าสาธารณะ
มีทั้ง 9 หมู่บ้าน
ฝาย
มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 2
- ลานกีฬา/สนามกีฬา
มีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 3,4, 5 ,6 และหมู่ที่ 7


การคมนาคม

มีเส้นทางถนนลาดยาง เข้าถึงชุมชน 4 สาย ได้แก่

ถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย ถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย ถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย


มีเส้นทางถนนคอนกรีต เข้าถึงชุมชน 38 สาย ได้แก่

ถนน คสล.ภายในชุมชน หมู่ที่ 1 จำนวน 4 สายถนน คสล.ภายในชุมชน หมู่ที่ 2 จำนวน 6 สาย
ถนน คสล.ภายในชุมชน หมู่ที่ 3 จำนวน 6 สาย ถนน คสล.ภายในชุมชน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สาย
ถนน คสล.ภายในชุมชน หมู่ที่ 5 จำนวน 6 สาย ถนน คสล.ภายในชุมชน หมู่ที่ 6 จำนวน 2 สาย
ถนน คสล.ภายในชุมชน หมู่ที่ 7 จำนวน 4 สายถนน คสล.ภายในชุมชน หมู่ที่ 8 จำนวน 6 สาย
ถนน คสล.ภายในชุมชน หมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย


มีเส้นทางถนนลูกรัง เข้าถึงชุมชน 23 เส้นทาง ได้แก่

ถนนลูกรังภายในชุมชน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 สาย ถนนลูกรังภายในชุมชน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย
ถนนลูกรังภายในชุมชน หมู่ที่ 3 จำนวน 3 สาย ถนนลูกรังภายในชุมชน หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย
ถนนลูกรังภายในชุมชน หมู่ที่ 5 จำนวน - สายถนนลูกรังภายในชุมชน หมู่ที่ 6 จำนวน 2 สาย
ถนนลูกรังภายในชุมชน หมู่ที่ 7 จำนวน 5 สายถนนลูกรังภายในชุมชน หมู่ที่ 8 จำนวน 8 สาย
ถนนลูกรังภายในชุมชน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย


การประปา

ระบบประปาหมู่บ้าน มี 8 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 มีจำนวน 3 แห่งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 มีจำนวน 2 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 มีจำนวน 1 แห่งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ,8 และหมู่ที่ 9 มีจำนวน 1 แห่ง (ใช้ร่วมกัน)
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 มีจำนวน 1 แห่ง


บ่อน้ำบาดาล

หมู่ที่ 1 มีจำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 4 มีจำนวน 2 แห่ง
หมู่ที่ 5 มีจำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 7 มีจำนวน 1 แห่ง
และ หมู่ที่ 9 มีจำนวน 1 แห่ง
เปลี่ยนภาษา