นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 49,069 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของตำบลห้วยเกตุ


เมื่อราวประมาณปี พ.ศ.2332 คนกลุ่มแรกที่มาตั้งรกรากจับจองที่ดินทำมาหากินที่ตำบลห้วย เกตุ อพยพ ย้ายมาจังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี ตั้งบ้านเรือนถิ่นฐานฝั่งเลียบริมแม่น้ำน่าน ปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ฯลฯ ชื่อ “ ห้วยเกตุ ” มาจากชื่อของขุนห้วยเกตุเกษม ซึ่งเป็นกำนันตำบลห้วยเกตุคนแรก
แรกเดิมทีมี 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้ำโจน บ้านหนองพยอม บ้านงิ้วราย
วัดเทวประสาท เป็นวัดแรกของตำบลห้วยเกตุ มีพระปางประทานพร องค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
โรงเรียนแห่งแรก โรงเรียนวัดเทวประสาท อยู่ในบริเวณวัดเทวประสาท
โรงเรียนแห่งที่ 2 โรงเรียนจันทร์วิทยา

ข้อมูลแหล่งน้ำ เดิมมีบึงน้ำ หนองน้ำ คลอง เป็นจำนวนมาก

1. บึงลับนคร เป็นบึงน้ำเก่าแก่ดั้งเดิม เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วงสลิด
2. หนองตาปริก เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่
3. หนองเต่าดำ เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่
4. คลองทองหลาง ความยาวประมาณ 2,000 เมตร
เดิมแหล่งน้ำ บึงน้ำ หนองน้ำ คลอง มีพื้นที่บริเวณกว้างขวาง เมื่อประชาชนมีจำนวนมากขึ้น มีการรุกล้ำ ถมดิน พื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำจึงมีจำนวนและพื้นที่ลดลง
- เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2538 และต่อมาได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 617 แห่ง และให้มีการเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกเมื่อ วันที่ 21 พ.ค.2538 ส่วนสภาตำบลทั้งประเทศได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคลทั้งหมด และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เพิ่มขึ้นอีก 2,143 แห่ง หรือการเพิ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแบบก้าวกระโดดในปี 2541 ให้เป็น 6 พันกว่าแห่ง และระบุให้เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จนถึง พ.ศ. 2547 จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบลได้เพิ่มขึ้นตามการพัฒนาท้องถิ่น คือ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,744 แห่ง


ที่ตั้งและอาณาเขต


ที่ตั้ง ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพิจิตร ไปตามถนนสายตะพานหิน - พิจิตร เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอตะพานหิน ระยะทางห่างจากอำเภอตะพานหิน ประมาณ 6 กิโลเมตร ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร


เนื้อที่

ตำบลห้วยเกตุ มีเนื้อที่ประมาณ 17,534 ไร่ หรือประมาณ 28.06 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 1 มีเนื้อที่ 2,086 ไร่ ( 3.34 ตารางกิโลเมตร)
หมู่ที่ 2 มีเนื้อที่ 1,265 ไร่ ( 2.02 ตารางกิโลเมตร)
หมู่ที่ 3 มีเนื้อที่ 1,248 ไร่ ( 2.00 ตารางกิโลเมตร)
หมู่ที่ 4 มีเนื้อที 3,630 ไร่ ( 5.81 ตารางกิโลเมตร)
หมู่ที่ 5 มีเนื้อที่ 1,320 ไร่ ( 2.11 ตารางกิโลเมตร)
หมู่ที่ 6 มีเนื้อที 1,902 ไร่ ( 3.04 ตารางกิโลเมตร)
หมู่ที่ 7 มีเนื้อที่ 1,955 ไร่ ( 3.13 ตารางกิโลเมตร)
หมู่ที่ 8 มีเนื้อที่ 1,988 ไร่ ( 3.18 ตารางกิโลเมตร)
หมู่ที่ 9 มีเนื้อที่ 2,140 ไร่ ( 3.43 ตารางกิโลเมตร)
- พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 14,763 ไร่
- พื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำ และอื่นๆ ประมาณ 3,051 ไร่
- พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 5,600 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลุ่มมีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ภายในตำบล มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำน่าน ไหลผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4, และหมู่ที่ 5 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลาดเอียง พื้นที่ราบลุ่ม


สภาพภูมิอากาศ
ฤดูร้อน การเกษตรต้องอาศัยน้ำจากลำคลองธรรมชาติ คลองชลประทาน
ฤดูฝนมีฝนตกน้อยถึงปานกลาง

ประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านน้ำโจนใต้336354690206
2บ้านหาดแตงโม260248508156
3บ้านหัวดาน325378703386
4บ้านโพธิ์ลอย436428864252
5บ้านงิ้วราย325379704205
6บ้านคลองทองหลาง211222433152
7บ้านห้วงสลิด259279538147
8บ้านคลองทองหลางพัฒนา220302522189
9บ้านหนองถ้ำ244238482149
รวม2,6162,8285,4441,842

ข้อมูล เดือน พฤษภาคม 2557


อาชีพ

อาชีพปัจจุบันของประชาชนตำบลห้วยเกตุ ข้าราชการ 64 คน รัฐวิสาหกิจ 25 คน ค้าขาย 264 คน เกษตรกร 627 คน รับจ้าง 659 คน และ อื่น ๆ 108 คน


กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอื่นๆ ในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 - กองทุน กขคจ.
กลุ่มอาชีพ กองทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ , กลุ่มจักสานหมวก
หมู่ที่ 3 - กลุ่ม อสพป.
กลุ่มอาชีพ กลุ่มปลูกไม้ดอก- ของโชห่วย , กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์ , กลุ่มทำนา
หมู่ที่ 4 - กองทุน กขคจ
กลุ่มอาชีพ กลุ่มจักสาน , กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ , กลุ่มเกษตรทำนา
หมู่ที่ 5 - กลุ่มกรรมการประปาหมู่บ้านงิ้วราย
กลุ่มอาชีพ กลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน , กลุ่มน้ำดื่มวิสาหกิจชุมชน
หมู่ที่ 6 กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรทำนา
หมู่ที่ 7 - กลุ่มกรรมการประปาหมู่บ้านห้วงสลิด กลุ่มอาชีพ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
หมู่ที่ 8 กลุ่มอาชีพ กลุ่มทำพริกแกง ,กลุ่มปลูกตะไคร้ ,กลุ่มปลุกดอกไม้ ,กลุ่มชุมชนพอเพียง
หมู่ที่ 9 - กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย กลุ่มอาชีพ กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ

เปลี่ยนภาษา