เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เปฺ็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี119
ประกาศมาตรการจัดการในกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.ห้วยเกตุ116

ลำดับที่ 1-2 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB