เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศรายงานผลแผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563110
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2563137
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส141
จรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ130
ประกาศเจตนารมณ์การป้องและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น141
ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562121
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2562126
แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย122
ประกาศมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี121
ประกาศข้อบังคับ อบต.ห้วยเกตุ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการอบต.ห้วยเกตุ121
เล่มประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ121
ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562127
ประกาศรายงานผลแผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562123
ประกาศโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของอบต.ห้วยเกตุ112
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 25611203
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 256112938
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน และบุคคลที่ได้รับการยกย่อง ของตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 25601205
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 25591184
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของอบต.ห้วยเกตุ114

ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB