เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2563128
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส137
จรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ126
ประกาศเจตนารมณ์การป้องและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น136
ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562114
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2562120
แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย116
ประกาศมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี118
ประกาศข้อบังคับ อบต.ห้วยเกตุ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการอบต.ห้วยเกตุ115
เล่มประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ117
ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562118
ประกาศรายงานผลแผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562117
ประกาศโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของอบต.ห้วยเกตุ110
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 25611185
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 256112852
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน และบุคคลที่ได้รับการยกย่อง ของตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 25601201
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 25591166
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของอบต.ห้วยเกตุ110

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB