เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2563110
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส114
จรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ18
ประกาศเจตนารมณ์การป้องและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น114
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 256212
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 25611161
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 256111135
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน และบุคคลที่ได้รับการยกย่อง ของตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 25601187
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 25591147

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB