นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 269 คน

เยี่ยมชม 66,131 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ก.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563 แชร์  
20 พ.ค. 63รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน แชร์  
5 พ.ค. 63สรุปผลรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 แชร์  
2 ม.ค. 63ข้อมูลสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562 แชร์  
4 ธ.ค. 62คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และประเมินโครงการ/กิจกรรม ของอบต.ห้วยเกตุ ประจำปี 2563 แชร์  
3 ธ.ค. 62สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 แชร์  
2 ธ.ค. 62สรุปผลการดำเนินงานแอฟพิเคชั่น PODD ประจำปี 2562 แชร์  
14 ต.ค. 62รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน แชร์  
7 ต.ค. 62รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปี 2562 แชร์  
3 ก.ค. 62การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 ITA แชร์  
10 เม.ย. 62รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีฯ และใบอนุญาตต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 แชร์  
17 ธ.ค. 61รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 แชร์  
12 ต.ค. 61รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561  แชร์  
5 ต.ค. 61สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
28 ก.ย. 61รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
30 ส.ค. 61รายงานผลการสำรวจความพพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2561 แชร์  
27 พ.ย. 60รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 แชร์  
28 ก.ค. 59 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แชร์  
11 พ.ย. 52รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา