เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีฯ และใบอนุญาตต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562251
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561177
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 138
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561137
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561239
รายงานผลการสำรวจความพพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2561144
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25601117
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)3168
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 25591148
สรุปการสำรวจงาน ปี 2557 9146

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB