เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 256318
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563119
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน137
สรุปผลรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563114
ข้อมูลสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 256216
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และประเมินโครงการ/กิจกรรม ของอบต.ห้วยเกตุ ประจำปี 2563122
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562130
สรุปผลการดำเนินงานแอฟพิเคชั่น PODD ประจำปี 2562127
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน122
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปี 256216
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 ITA110
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีฯ และใบอนุญาตต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562289
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 25611122
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 173
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561164
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561279
รายงานผลการสำรวจความพพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2561181
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25601154
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)3205
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 25591183

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB