เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีฯ และใบอนุญาตต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562269
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561194
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 150
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561149
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561260
รายงานผลการสำรวจความพพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2561159
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25601137
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)3188
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 25591167
สรุปการสำรวจงาน ปี 2557 9159

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB