เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีฯ และใบอนุญาตต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562261
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561187
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 147
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561147
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561254
รายงานผลการสำรวจความพพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2561156
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25601129
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)3184
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 25591161
สรุปการสำรวจงาน ปี 2557 9154

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB