เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563128
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563136
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน155
สรุปผลรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563128
ข้อมูลสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562126
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และประเมินโครงการ/กิจกรรม ของอบต.ห้วยเกตุ ประจำปี 2563139
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562148
สรุปผลการดำเนินงานแอฟพิเคชั่น PODD ประจำปี 2562143
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน153
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปี 2562127
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 ITA129
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีฯ และใบอนุญาตต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 25622104
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 25611146
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 186
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561178
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 25612100
รายงานผลการสำรวจความพพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2561194
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25601168
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)3227
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 25591198

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB