นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 307 คน

เยี่ยมชม 66,216 คน

ประมวลจริยธรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ต.ค. 63ประกาศรายงานผลแผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
10 มิ.ย. 63โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2563 แชร์  
30 ธ.ค. 62ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส แชร์  
27 ธ.ค. 62จรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ แชร์  
26 ธ.ค. 62ประกาศเจตนารมณ์การป้องและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น แชร์  
29 พ.ย. 62ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 แชร์  
1 ต.ค. 62โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2562 แชร์  
16 ก.ค. 62แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย แชร์  
25 มิ.ย. 62ประกาศมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
10 ม.ค. 62ประกาศข้อบังคับ อบต.ห้วยเกตุ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการอบต.ห้วยเกตุ แชร์  
28 ธ.ค. 61เล่มประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ แชร์  
29 พ.ย. 61ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
29 พ.ย. 61ประกาศรายงานผลแผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
22 ต.ค. 61ประกาศโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของอบต.ห้วยเกตุ แชร์  
24 ก.ย. 61โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2561 แชร์  
1 ก.พ. 61มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2561 แชร์  
20 ก.ย. 60โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน และบุคคลที่ได้รับการยกย่อง ของตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2560 แชร์  
9 ก.ย. 59โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2559 แชร์  
26 ต.ค. 58ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของอบต.ห้วยเกตุ แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา