เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2563120
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์ฺการบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2563120
เล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 256216144
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 25621210
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 256114214
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 25601367
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปี 25601170

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB