เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ว่าง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

 • นางบุณยนุช เมืองประทุม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุสำนักงานปลัด

 • นางสาวสร้อยสนธิ์ ตุงคะศิริ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวสร้อยสนธิ์ ตุงคะศิริ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางเฉลิมวรรษ์ ขุระสะ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • สิบเอกอลงกรณ์ อินนะปุสะ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวมลฤดี สงประเสริฐ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวกรกนก โพธิ์หลวง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพิษณุ เกตุกรรม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายณัฐพล พูลสาริกิจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายวิทยา ยี่สุ่นแก้ว

  พนักงานดับเพลิง

 • นายชวลิต อยู่เจริญ

  นักการ

 • นางสาวอุโรม หรุ่นโพธิ์

  พนักงานจ้างเหมา แม่บ้าน

 • นายฟอง กันจร

  พนักงานจ้างเหมา ยาม

 • นายธนากร คำแก้ว

  พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานป้องกันฯ

กองคลัง

 • นางรัชชพร คะชา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวธัญชนก บัวทอง

  นักวิชาการคลัง

 • นางสาวอภิษฐา ว่องการไถ

  นักวิชาการคลัง

 • นางสาวศรสวรรค์ เพ็งนุ่ม

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาววิไลวรรณ สระทอง

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางนงลักษณ์ พรหมสุวรรณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายนนทนัตถ์ ผมน้อย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวอัญชลี กองอ้น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาววนิดา สระทอง

  พนักงานจ้างเหมา พนักงานทั่วไป

กองช่าง

 • นางบุณยนุช เมืองประทุม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายกิตติ พันธุ์สุวรรณ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางสาวรัชตา อิ่มคง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายกิตติ หรุ่นโพธิ์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายก้องฟ้า คุ้มม่วง

  พนักงานจ้างเหมา พนักงานทั่วไป

 • นางสาวเขมณัฏฐ์ บุญยัง

  พนักงานจ้างเหมา พนักงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • สิบเอกอลงกรณ์ อินนะปุสะ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาวปุณณดา โพธิ์ขวัญ

  ครู

 • นางสาวศุภิสรา บุญช่วย

  ครู

 • นางสาวศิริบุษย์ ทองดอนขันธ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ เอมสวัสดิ์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • นางสาววันทนา นิ่มปาน

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • นางสาวศิริพรรณ แผ่นสุวรรณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางลาวรรณ์ ลีบาง

  พนักงานจ้างเหมา

กองสาธารณสุขฯ

 • นางเฉลิมวรรษ์ ขุระสะ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวภัทรวดี ไกรศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 • นายพิชากร จงใจ

  พนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน

 • นายประทีป ประสพสิน

  พนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน

 • นายณัฐพงษ์ ศรีทอง

  พนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน

 • นางสาวอัมพวัน ปาพันพัย

  พนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน

 • นางน้ำผึ้ง บุญผ่อง

  พนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน

 • นางสาวนรินทร์ บุญคอย

  พนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน

0.01s. 0.75MB