นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 49,070 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ว่าง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

 • นางบุณยนุช เมืองประทุม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุสำนักปลัด

 • นางสาวสร้อยสนธิ์ ตุงคะศิริ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวสร้อยสนธิ์ ตุงคะศิริ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางเฉลิมวรรษ์ ขุระสะ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • สิบเอกอลงกรณ์ อินนะปุสะ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • สิบเอกสมบัติ หาญพจมาน

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

 • ว่าง

  นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 • นางสาวมลฤดี สงประเสริฐ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวกรกนก โพธิ์หลวง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพิษณุ เกตุกรรม

  คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์)

 • นายณัฐพล พูลสาริกิจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายวิทยา ยี่สุ่นแก้ว

  คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานดับเพลิง)

 • นายชวลิต อยู่เจริญ

  คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด)

 • นางสาวอุโรม หรุ่นโพธิ์

  พนักงานจ้างเหมา (ทำความสะอาด)

 • นายฟอง กันจร

  พนักงานจ้างเหมา (รักษาความปลอดภัีย)

 • นายธนากร คำแก้ว

  พนักงานจ้างเหมา (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)

กองคลัง

 • นางรัชชพร คะชา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวธัญชนก บัวทอง

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางสาวอภิษฐา ว่องการไถ

  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 • นางสาวศรสวรรค์ เพ็งนุ่ม

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาววิไลวรรณ สระทอง

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางนงลักษณ์ พรหมสุวรรณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายนนทนัตถ์ ผมน้อย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวอัญชลี กองอ้น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาววนิดา สระทอง

  พนักงานจ้างเหมา (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)

กองช่าง

 • นางบุณยนุช เมืองประทุม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายกิตติ พันธุ์สุวรรณ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางสาวรัชตา อิ่มคง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายกิตติ หรุ่นโพธิ์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายก้องฟ้า คุ้มม่วง

  พนักงานจ้างเหมา (ปฏิบัติงานช่าง)

 • นางสาวเขมณัฏฐ์ บุญยัง

  พนักงานจ้างเหมา (ปฏิบัติงานธุรการ)

กองการศึกษาฯ

 • สิบเอกอลงกรณ์ อินนะปุสะ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาวปุณณดา โพธิ์ขวัญ

  ครู คศ.2

 • นางสาวศุภิสรา บุญช่วย

  ครู คศ.1

 • นางสาวศิริบุษย์ ทองดอนขันธ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ เอมสวัสดิ์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาววันทนา นิ่มปาน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวศิริพรรณ แผ่นสุวรรณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางลาวรรณ์ ลีบาง

  พนักงานจ้างเหมา (ทำความสะอาด)

กองสาธารณสุขฯ

 • นายสมยศ แสวงทอง

  นักวิชาการสาธาณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวภัทรวดี ไกรศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นายพิชากร จงใจ

  พนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน

 • นายประทีป ประสพสิน

  พนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน

 • นายณัฐพงษ์ ศรีทอง

  พนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน

 • นางสาวอัมพวัน ปาพันพัย

  พนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน

 • นางน้ำผึ้ง บุญผ่อง

  พนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน

 • นายณัฐชานนท์ ฤกษ์งาม

  พนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน

 • นายทศพล มายา

  พนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน

 • นายนิธิภัทร์ มายา

  พนักงานกู้ชีพฉุกเฉินเปลี่ยนภาษา