เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวนภัสวรรณ บุญฮุย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

 • นางบุณยนุช เมืองประทุม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุสำนักงานปลัด

 • นางสาวสร้อยสนธิ์ ตุงคะศิริ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • สิบเอกอลงกรณ์ อินนะปุสะ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางเฉลิมวรรษ์ ขุระสะ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวอังคณา นามวงศ์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวมลฤดี สงประเสริฐ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวกรกนก โพธิ์หลวง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายณัฐพล พูลสาริกิจ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายพิษณุ เกตุกรรม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวิทยา ยี่สุ่นแก้ว

  พนักงานดับเพลิง

 • นายชวลิต อยู่เจริญ

  นักการภารโรง

กองคลัง

 • นางรัชชพร คะชา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาววิไลวรรณ สระทอง

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวธัญชนก บัวทอง

  นักวิชาการคลัง

 • นางสาวอภิษฐา ว่องการไถ

  นักวิชาการคลัง

 • นางนงลักษณ์ พรหมสุวรรณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายนนทนัตถ์ ผมน้อย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวอัญชลี กองอ้น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายเอนก อุรัตน์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายกิตติ พันธุ์สุวรรณ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางสาวรัชตา อิ่มคง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายกิตติ หรุ่นโพธิ์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวนภัสวรรณ บุญฮุย

  ปลัดอบต.ห้วยเกตุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาวปุณณดา โพธิ์ขวัญ

  ครู

 • นางสาวศุภิสรา บุญช่วย

  ครู

 • นางสาวศิริบุษย์ ทองดอนขันธ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ เอมสวัสดิ์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • นางสาววันทนา นิ่มปาน

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • นางสาวศิริพรรณ แผ่นสุวรรณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองสาธารณสุขฯ

 • นางบุณยนุช เมืองประทุม

  รองปลัด อบต.ห้วยเกตุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวภัทรวดี ไกรศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

0.01s. 0.75MB