เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

  081-6742222

 • นายไพโรจน์ หรุ่นโพธิ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

  085-0482865

 • นายวิชัย เป้าอิ่ม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

  081-5474057

 • นางสาวนวพรรษ โคม่วง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

  085-95891380.02s. 0.50MB