นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 270 คน

เยี่ยมชม 66,212 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายเรือง หรุ่นโพธิ์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

  083-9576765

 • นายบุญส่ง อ่อนสำรี

  รองประธานสภาฯ

  084-6223686

 • นายบุญแทน พุ่มไสว

  รองประธานสภาฯ

  097-2601780สมาชิกสภา

 • นายณรงค์ชัย แสงทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  087-2008298

 • นายบุญแทน พุ่มไสว

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  097-2601780

 • นางสาวรุจีพัชร เมฆฤทธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  098-3282935

 • นางประทุม กล่อมเกลี้ยง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  088-1455179

 • นายสมควร จันทร์หอม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  094-7031433

 • นายทรง พิจิตรศิริ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  080-5087364

 • นายจ่าย หริ่มเทศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  088-4258469

 • นายเรือง หรุ่นโพธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  083-9576765

 • นายสมชาย คำแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  089-5658119

 • นายสมศักดิ์ สารีอรรถ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  087-8387785

 • นายสายยันต์ สายทองสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  084-8119603

 • นายเกื้อ สิงหนาท

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  081-6058243

 • นายบุญส่ง อ่อนสำรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  084-6223686

 • นางบุญฑริกา อ่ำรักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  095-8733986

 • นายเกรียงศักดิ์ บัวแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  089-6426502

 • นายวินัย ทองมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  098-7641141เปลี่ยนภาษา