เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ประชาชนสุขภาพดี สังคมมีสุข ทำนุบำรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาเกษตรกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
Public health , social well-being cherished attractions . Promote education agricultural development Sufficiency Economy Principle.

0.02s. 0.50MB