นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 482 คน

เยี่ยมชม 66,081 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ประชาชนสุขภาพดี สังคมมีสุข
ทำนุบำรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมเกี่ยวกับการศึกษา
พัฒนาเกษตรกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

Public health , social well-being cherished attractions . Promote education agricultural development Sufficiency Economy Principle.

เปลี่ยนภาษา