นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 176 คน

เยี่ยมชม 66,093 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ต.ค. 61สรุปสถิติการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2561 แชร์  
3 เม.ย. 61คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
22 ธ.ค. 60คำสั่ง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ในการลงทะเบียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
23 ต.ค. 60ประกาศ เรื่องกำหนดวันเวลา สถานที่ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ัสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
17 ต.ค. 60คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิการในการลงทะเบียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
17 ต.ค. 60คำสั่ง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ในการลงทะเบียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
4 ต.ค. 60คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
3 ต.ค. 60ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
3 ต.ค. 60ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
19 มิ.ย. 60คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) แชร์  
29 พ.ค. 60คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2560 แชร์  
17 ต.ค. 59คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียน และคณะกรรมการตรวจสอบคุณฯสมบัติของผู้พิการฯ ประจำปี 2560 แชร์  
17 ต.ค. 59คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2560 แชร์  
17 ต.ค. 59ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 แชร์  
17 ต.ค. 59ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปี 2560 แชร์  
4 ก.ค. 59ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) แชร์  
6 พ.ย. 56เอกสารแนบการขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) ดังนี้ แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา