เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปสถิติการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 25611195 ต.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 25613833 เม.ย. 61
คำสั่ง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ในการลงทะเบียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563105422 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่องกำหนดวันเวลา สถานที่ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ัสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 256212923 ต.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิการในการลงทะเบียนฯ ประจำปีงบประมาณ 256119717 ต.ค. 60
คำสั่ง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ในการลงทะเบียนฯ ประจำปีงบประมาณ 256219517 ต.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 256117074 ต.ค. 60
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 25612383 ต.ค. 60
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25621363 ต.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)20519 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 256024729 พ.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียน และคณะกรรมการตรวจสอบคุณฯสมบัติของผู้พิการฯ ประจำปี 256023317 ต.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุฯ ประจำปี 256024317 ต.ค. 59
ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 256022217 ต.ค. 59
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปี 256012117 ต.ค. 59
ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)1774 ก.ค. 59
เอกสารแนบการขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) ดังนี้2236 พ.ย. 56
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB