เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปสถิติการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 25611635 ต.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 25614353 เม.ย. 61
คำสั่ง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ในการลงทะเบียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563190122 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่องกำหนดวันเวลา สถานที่ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ัสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 256216423 ต.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิการในการลงทะเบียนฯ ประจำปีงบประมาณ 256124817 ต.ค. 60
คำสั่ง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ในการลงทะเบียนฯ ประจำปีงบประมาณ 256223817 ต.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 256127124 ต.ค. 60
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 25612733 ต.ค. 60
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25621753 ต.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)25119 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 256030329 พ.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียน และคณะกรรมการตรวจสอบคุณฯสมบัติของผู้พิการฯ ประจำปี 256026517 ต.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุฯ ประจำปี 256027217 ต.ค. 59
ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 256026817 ต.ค. 59
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปี 256014617 ต.ค. 59
ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)2284 ก.ค. 59
เอกสารแนบการขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) ดังนี้2626 พ.ย. 56
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB