เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข่าวนวัตกรรม 3 อ. 3 ส. วิถีธรรมวิถีไทย

แชร์

นวัตกรรม 3อ.3ส.วิถีธรรม วิถีไทย(หมอเขียว ยา 9 เม็ด ศูนย์บาทรักษาทุกโรค) ข้อมูล : ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายใจเพชร กล้าจน แพทย์วิถีธรรม 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ พ.ร.บ.การกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 กำหนดภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุขเป็นอำนาจหน้าที่ของ อปท.ที่จะต้องจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ประกอบกับ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กระทรวงสาธารณสุข จึงใช้หลักการ“การสร้างสุขภาพ”นำ“การซ่อมสุขภาพ”คือ หลัก 3อ.คือ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย 3ส.คือ มีศีล ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่

อบต.ห้วยเกตุ พบปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ มีอัตราการเกิดโรคและภาวะเสี่ยงของโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือดสูง และภาวะเสี่ยงโรคมะเร็ง ซึ่งนับวันยิ่งพบผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมาย เช่น ความเครียดจากการเกิดโรค ไม่มีเงินรักษา เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการรับประทานอาหารไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ไม่ออกกำลังกาย สภาพปัญหาทางจิตใจ ขาดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันที่ถูกต้องเหมาะสม จึงได้สนับสนุนงบประมาณสมทบให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของ อบต.ห้วยเกตุ จัดทำโครงการ 3อ.3ส.วิถีธรรม วิถีไทย(หมอเขียว ยา 9 เม็ด ศูนย์บาทรักษาทุกโรค) โดยปฏิบัติตามเทคนิค 9 ข้อ ของหมอเขียวแพทย์วิถีธรรม เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการบูรณาการความรู้ด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกโดยหลัก 8อ. และแพทย์พื้นบ้าน ด้วยธรรมะและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีประสิทธิภาพสูงในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุอย่างประหยัดเรียบง่าย ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก และพึ่งตนเองได้

เทคนิค 9 ข้อ ในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพให้สมดุลและมีสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนี้
๑. ดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น หรือ คลอโรฟิลล์สดจากธรรมชาติ
๒. การทำกัวซา หรือการขูดพิษ ขูดลม มีประสิทธิภาพในการเอาพิษออกจากร่างกาย โดยระบายพลังงานที่เป็นพิษจากเลือดที่ถูกกระตุ้นให้เคลื่อนขึ้นมาระบายพิษที่ผิวหนัง การกัวซาสามารถทำได้ทั่วตัว ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ดูรอยปื้นที่ปรากฎสามารถบอกถึงการสะสมพิษของอวัยวะภายในสำคัญบริเวณนั้นๆ
๓. การสวนล้างลำไส้ใหญ่ (ดีทอกซ์) ด้วยสมุนไพรที่เหมาะสม
๔. การแช่มือแช่เท้าในน้ำสมุนไพร เสริมกลไกของร่างกายตามธรรมชาติ ที่มีการขับพิษจำนวนมากออกทางมือทางเท้า
๕. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบด้วยสมุนไพรที่ถูกกันกับร่างกายของเรา คือ เมื่อใช้แล้วต้องรู้สึกสบาย
๖. การออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารที่ถูกต้อง
๗. การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย เพิ่มการรับประทานผัก ผลไม้ ปรุงอาหารด้วยความร้อนต่ำ อาหารควรมีรสกลางๆ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำชา กาแฟ น้ำอัดลม และอาหารแปรรูป เคี้ยวอาหารให้ละเอียดที่สุด กินอย่างมีสติ"กินแล้วรู้สึกสบาย เบากาย มีกำลัง"
๘. ใช้ธรรมะทำใจให้สบาย ผ่อนคลายความเครียด รู้จักการปล่อยวาง
๙. รู้เพียรรู้พักให้พอดี

 

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 1.00MB