เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. ถึงคันคลองไดโสน หมู่5อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศราคากลางโครงการเสริมคันกั้นน้ำ หมู่1 บริเวณคันคลองลำประดาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
รับโอนพนักงานส่วนตำบลอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ให้การต้อนรับวิศวกรกรมชลประทานจังหวัดพิจิตร พร้อมทีมงาน สำรวจพื้นที่ขุดลอกบึงสรรพงาย จุดทิ้งดิน เป็นไปตามที่ขออนุญาตไว้ทุกประการผลการดำเนินการประมาณ50% แล้วอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ศพด ตำบลวังงิ้วอบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
งานเปิดวัดนมัสการหลวงพ่อเงิน พุทุธโชติ วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา.10.30 ณ.อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้จัดอบรมปฎิบัติการฟื้นฟูวิชาการแกนนำอนามัยแม่และเด็กตำบลท่าบัวเพื่อขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัวฉอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รถนำ้ต้นไม้ ณ ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมีอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รับส่งผู้สูงอายุอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศเรื่องขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บขน ขยะมูลฝอยอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563)อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทำความสะอาดวัดหนองนาดี ในวันที่ 8 ก.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทำความสะอาดวัดดงเสือเหลือง ในวันที่ 8 ก.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.75MB