เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลโพธฺิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศกำหนดจำนวนครั้งในการมาทำงานสายและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกู เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๓ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔ ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ เดือน สิงหาคม 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานเงินสะสมไตรมาส 3อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานการตรวจสอบการเงินปี2562 เล่มฟ้าหลัง สตงเข้าตรวจอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
งบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 แก้ไข ครั้งที่ 1อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.75MB